menu

Generelle betingelser ( Almindelige vilkår og betingelser )

§ 1 Generelle oplysninger, modstridende generelle handelsbetingelser
1. Alle forretningstransaktioner med DURABLE udføres kun på følgende betingelser. Disse træder i kraft ved afgivelse af en ordre, senest ved accept af leveringen, medmindre køberen gør indsigelse herimod inden for en uge efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, hvori DURABLE udtrykkeligt angiver gyldigheden af følgende betingelser. Hvis en sådan indsigelse fremsættes, følger intet aftaleforhold.
2. Køberens vilkår og betingelser, som afviger fra disse betingelser, bliver ikke en del af købekontrakten, medmindre det udtrykkeligt bekræftes skriftligt af DURABLE, selv om DURABLE ikke specifikt har gjort indsigelse.

§ 2 Priser
1. Alle priser er angivet i Euro (EUR). Disse priser gælder kun for erhvervsdrivende. Momsen lægges til priserne.
2. Tilbud udstedt af DURABLE er ikke forpligtende, hvis der ikke er angivet en specifik bindende periode. I modsat fald, og i princippet hvad angår regelmæssige transaktioner, beregnes faktureringen på grundlag af de priser, der gælder på leveringsdatoen. Listepriserne vedrører kun originale DURABLE-fabriksemballageenheder, der indeholder de mængder, der er anført i den relevante prisliste.
3. En ordre, der afviger fra de indkøbsenheder, som er angivet i prislisten, vil kun blive udført, hvis dette udtrykkeligt er blevet bekræftet skriftligt af DURABLE. Køberen er ellers forpligtet til at acceptere en forøgelse af ordremængden til den næste fulde købsenhed i overensstemmelse med prislisten og til at foretage betaling herfor. Køberen anses for at have accepteret den leverede mængde i henhold til købsaftalen senest ved modtagelsen af den således forøgede levering, forudsat at der ikke er gjort indsigelse.

§ 3 Kontraktopfyldelse
1. De sædvanlige kommercielle tolerancer gælder for alle dimensioner, vægtangivelser, farver, overfladebehandlinger og tykkelser.
2. Varer, der er fremstillet efter køberens specifikationer, kan som hovedregel ikke returneres. Garantirettighederne i § 8 nedenfor forbliver upåvirket deraf. I tilfælde af varer, der er fremstillet efter køberens specifikationer, er de specifikationer, som er udstedt af DURABLE i den skriftlige ordrebekræftelse, det eneste grundlag for at gennemføre ordren, medmindre køberen skriftligt gør indsigelse mod dette, og DURABLE modtager indsigelsen inden for en uge.
3. DURABLE forbeholder sig retten til at foretage ændringer og yderligere udvikling af de nævnte artikler inden for rammerne af den tekniske udvikling uden særlig underretning, medmindre en sådan ændring er uacceptabel for køberen i et bestemt tilfælde.
4. Hvis køberen stiller tegninger, modeller eller prøver til rådighed for DURABLE med henblik på at udføre sine specialordrer, er han ansvarlig for at sikre, at tredjemands patentrettigheder ikke krænkes af samme. Han vil skadesløsholde DURABLE for krav fra tredjeparter, der opstår som følge af krænkelse af patentrettigheder, og vil kompensere for eventuelle skadeserstatninger, der rækker ud over de umiddelbare krav, som tredjemand har rejst. Hvis DURABLE har forbud mod at udføre den særlige ordre på grundlag af en krænkelse af patentrettighederne, har DURABLE ret til at standse  arbejdet med ordren, indtil den retlige situation er afklaret ved fælles overenskomst eller ved retshåndhævelse.
5. I tilfælde af varer, der er fremstillet efter køberens specifikationer, forbeholder DURABLE sig retten til at levere op til 10 % mere eller mindre end den bestilte mængde, der er sædvanlig i handlen, medmindre afvigelsen er urimelig i et bestemt tilfælde.

§ 4 Pligt til at levere, leveringsdato
1. Skulle DURABLE uden egen skyld være forhindret i at opfylde sin forpligtelse til at levere som følge af force majeure, afbrydelser i driften, forsinkelser i levering eller manglende levering af essentielle råmaterialer eller fabriksleverancer, mangel på arbejdskraft, strejker eller konsekvenserne af arbejdskonflikter, forlænges fristen for levering med en rimelig periode eller i det mindste med varigheden af afbrydelsen af udførelsen.
2. DURABLE forbeholder sig retten til helt eller delvis at ophæve købsaftalen, hvis forsinkelsens længde er urimelig.

§ 5 Omkostninger og risikobehæftelse
1. Leveringen af bestilte varer fra DURABLE påvirkes til enhver tid af køberens konto og risiko.
2. I alle tilfælde, og uafhængigt af enhver forpligtelse til at betale fragtomkostninger, overgår risikoen, også for utilsigtet tab og betinget forringelse af varerne, til køberen ved overførsel til fragtagenten, men senest når varerne forlader DURABLEs fabriksanlæg. Hvis overførslen til fragtagenten forsinkes af grunde, som køberen er ansvarlig for, overgår risikoen til køberen ved udløbet af en uge fra datoen for forsendelsesadvis.
3. DURABLE er ikke ansvarlig for at forsikre varerne. Hvis køberen har anmodet herom skriftligt, vil DURABLE forsikre varerne for køberens regning mod skader under opbevaring og transport eller som følge af brud eller brand.
4. DURABLE har ret til at gennemføre ordrer som delleverancer. Køberen forpligter sig til at acceptere varerne i overensstemmelse hermed, undtagen i tilfælde, hvor modtagelsen af delleverancer i særlige tilfælde er uacceptabel.
5. DURABLE træffer afgørelse om afsendelsesmetoden. Særlige forsendelsesoplysninger, som køberen har anmodet om, kan kun tages i betragtning, hvis disse er angivet ved ordreafgivelse og bekræftet skriftligt af DURABLE. Ekstra omkostninger ved særlige leverings- og forsendelseskrav afholdes i alle tilfælde af køberen. Supplerende og yderligere ordrer vil blive betragtet som nye ordrer, for hvilke DURABLE udsteder en særskilt ordrebekræftelse. Fragtomkostninger vil i sådanne tilfælde også blive håndteret separat.
6. Ordrer på varer med en nettoværdi på under EUR 100,00 leveres ab fabrik og mod et tillægsgebyr på EUR 12,50. Ordrer med en nettoværdi på under EUR 250,00 bliver leveret af os ab fabrik uden emballage. Bestillinger af varer med en nettoværdi på EUR 250,00 eller derover leveres gratis og med emballage til køberens hovedkvarter i Tyskland. Hvis varernes bestemmelsessted ligger uden for Tyskland, skal leveringen være gratis til den tyske grænse med emballage.

§ 6 Betalingsbetingelser
1. Betalinger skal ske i euro (EUR) til en af DURABLEs konti, der er anført på fakturaen, uden udgift for DURABLE.
2. Køberen skal betale DURABLEs fakturaer inden for en måned fra udstedelsesdatoen (dato på fakturaen). Hvis køberen ikke betaler rettidigt, er vedkommende i restance og skal betale morarenter af restancer. Hvis køberen ikke er forbruger i henhold til § 13 i den tyske retsplejelov, er morarenter 8 % højere end basisrenten. DURABLE forbeholder sig retten til at kræve erstatning med et højere beløb.
3. Betaling med check eller veksel anses kun for at ske ved opfyldelse af samme. Alle omkostninger i forbindelse med betaling af checks eller veksler vil blive opkrævet af DURABLE.
4. Køberen må kun udøve en tilbageholdelsesret eller modregne krav fra DURABLE, hvis hans modkrav er blevet anerkendt eller juridisk bekræftet.

§ 7 Ejendomsforbehold
1. Leverede varer forbliver DURABLEs ejendom, indtil alle krav mod køberen fra DURABLE er blevet betalt fuldt ud. I faste forretningsforbindelser gælder dette ejendomsforbehold for alle leverancer, indtil køberens konto er blevet udlignet. Associerede virksomheder, der er tilknyttet en bestemt køber, betragtes som værende denne køber.
2. Indtil køberens konto er fuldt ud udlignet, er køberen kun berettiget til at videresælge varerne inden for rammerne af normal virksomhed. De reserverede varer er udtrykkeligt udelukket fra køberens dispositionskompetence og må ikke anvendes som sikkerhed. Ved videresalg af DURABLEs varer forpligter køberen sig til at aftale udvidet ejendomsforbehold med sine kunder.
3. Indtil de krav, der er angivet i klausul 1, er opfyldt i fuldt omfang, overdrager køberen DURABLE alle krav på sine kunder som følge af videresalg af de reserverede varer. Køberen forpligter sig til at videregive alle oplysninger og fremlægge alle dokumenter, som DURABLE kan kræve med henblik på at håndhæve krav over for køberens kunder som følge af det udvidede ejendomsforbehold.
4. Hvis værdien af den sikkerhed, der stilles til rådighed for DURABLE, overstiger køberens ikke betalte krav i henhold til klausul 1 med mere end 20 %, er DURABLE forpligtet til at frigive al sikkerhed ud over dette beløb på køberens anmodning. Valget af sikkerhed, der skal frigives, er efter DURABLEs skøn. De nominelle købspriser, der faktureres af DURABLE og købernes nominelle salgspriser til deres respektive kunder, bestemmer på den ene side beregningen af DURABLEs fordringer mod køberen og den ydede sikkerhed på den anden side.
5. DURABLE skal straks underrettes om enhver form for påvirkning af de reserverede varer fra tredjemand, f.eks. som følge af eventuelle udlæg i fordringer eller beslaglæggelse. Alle interventionsudgifter, der afholdes af DURABLE, refunderes i alle tilfælde af køberen.
6. I tilfælde af at DURABLE tager reserverede varer tilbage i overensstemmelse med ovenstående sikkerhedsbestemmelser, modregnes dette i ikke betalte fordringer på de nominelle priser, der fremgår af salgsfakturaerne. Dog forbeholder DURABLE sig retten til at gøre krav på særskilte skadeserstatninger gældende, især for tabt fortjeneste.

§ 8 Garanti/Ansvar
1. Køberen skal skriftligt underrette DURABLE om varernes mangler i mængde og/eller kvalitet, hvis manglerne består i åbenlyse mangler. Meddelelse skal gives straks eller senest en uge efter modtagelsen af varerne.
2. Hvis køberens meddelelse om mangler er berettiget, har DURABLE mulighed for enten at forbedre varerne efterfølgende eller give erstatningslevering. Hvis DURABLE ikke er i stand til at forbedre varerne senere eller levere en erstatningslevering, eller hvis det i henhold til § 439, stk. 3, i den tyske retsplejelov er berettiget til at nægte at levere efterfølgende forbedringer eller erstatte levering, eller hvis den efterfølgende forbedring eller erstatningsleveringen forsinkes ud over en rimelig tidsperiode, eller hvis den efterfølgende forbedring eller erstatningslevering mislykkes to gange, kan køber vælge, om kontrakten skal ophæves eller kræve en prisnedsættelse.
3. Køberen har kun lovbestemte klagemuligheder over for DURABLE i det omfang, de lovbestemte forudsætninger er opfyldt. Køberen har derfor ingen klageadgang over for DURABLE, hvis køberen videresælger varerne og tildeler sine egne køberrettigheder i henhold til en garanti eller tilbyder gunstige vilkår, der rækker ud over de lovpligtige garantirettigheder.
4. I det omfang lovbestemmelserne om forbrugsvarer (civillovens § 474 ff.), navnlig med hensyn til ansvar for afhjælpning (§ 478 ff. i den tyske retsplejelov) ikke finder anvendelse, fordi de lovbestemte forudsætninger ikke er opfyldt, er der en garantiperiode på et år.
5. De lovmæssige konsekvenser af en overtrædelse af forhandlerens pligt til at undersøge varerne og indberette mangler (i henhold til § 377 i handelsloven) forbliver upåvirket heraf.
6. Køberen har ingen ret til erstatning, og vedkommende har især ingen rettigheder som følge af kontraktbrud eller erstatningsret, medmindre DURABLEs ansvar er obligatorisk i henhold til produktansvarsloven, eller den er ansvarlig for skader forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt, eller den er ansvarlig for skade på liv, krop eller sundhed, eller den har overtrådt grundlæggende forpligtelser i henhold til kontrakten.
7. Skadeserstatning for misligholdelse af grundlæggende forpligtelser i henhold til kontrakten skal dog begrænses til aftalemæssig skade, som er sædvanlig og forudsigelig, medmindre en sådan begrænsning er udelukket, fordi DURABLE er ansvarlig for skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller denne er ansvarlig for skade på liv, krop eller sundhed.
8. Varer, der returneres i forbindelse med køberens fortrydelsesret og garantirettigheder, vil kun blive accepteret af DURABLE, hvis denne tidligere har givet sit samtykke til returneringen. Hvis selskabet ikke har givet sit tidligere samtykke, kan DURABLE nægte at acceptere varerne eller returnere dem til køberen for køberens regning.

DURABLEs adresse for videreforsendelser:
DURABLE - Distributionszentrum, Gruenlandweg 1-5, D-58640 Iserlohn, Tyskland.I tilfælde af omdirigering af fejlfrie varer, for hvilke der er givet samtykke, vil dette blive bogført på grundlag af den pris, der var gældende på faktureringstidspunktet - med forbehold af fradrag af påløbne udgifter til fragt og omarbejdning.

§ 9 Databeskyttelse
1. Alle køberens personoplysninger, som bliver kendt direkte eller gennem tredjeparter inden for forretningssammenslutningens anvendelsesområde, gemmes af DURABLE i en automatisk datafil og behandles i forbindelse med forretningstransaktioner. (Denne henvisning er lavet i overensstemmelse med de føderale databeskyttelseslove).
2. Køberen giver sit samtykke til personoplysninger, som kan blive kendt direkte eller gennem tredjemand, der behandles af DURABLE.

§ 10 Opfyldelsessted og værneting
1. Opfyldelsesstedet for de gensidige væsentligste kontrakter og tilhørende forpligtelser, der følger af kontraktforholdet og for alle gensidige krav og forpligtelser, er Iserlohn.
2. Værneting for eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med kontraktforholdet, er Iserlohn. Den finder kun anvendelse på tysk ret under udelukkelse af international købelov.

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co.KG har indført PBS-branchens etiske retningslinjer og har ved skiltning forpligtet sig til at overholde disse retningslinjer angående alle økonomiske tiltag inden for PBS-branchen. Aftalepartneren er til enhver tid bemyndiget til at kontakte PBS-branchens rådgiver i etiske spørgsmål, hvis principper, der er angivet i de etiske retningslinjer, er blevet krænket. Grundlaget for denne aftale er de etiske retningslinjer for PBS-industrien af 10. oktober 2005 i den aktuelt gyldige version, samt adfærdskodeksen for rådgiveren i etiske spørgsmål for økonomiske konflikter inden for PBS-industrien. Begge kan ses på www.pbs-ehrenkodex.de


DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG