menu

Information om indsamling og behandling af dine personoplysninger

 

Omhu og transparens er grundlaget for et tillidsfuldt samarbejde med vores leverandører. Derfor informerer vi dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvordan du kan udøve dine rettigheder ifølge den generelle databeskyttelsesforordning. Hvilke personoplysninger vi behandler og til hvilket formål, afhænger af de respektive kontraktforhold.Beskyttelsen af dine personoplysninger er yderst vigtig for os. Derfor behandler vi alle personoplysninger, der sendes til os (f.eks. dit navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer), fuldstændig fortroligt.I henhold til lovbestemmelserne modtager du hermed transparent information om brugen af dine data. På anmodning oplyser vi dig i overensstemmelse med gældende lovgivning gerne skriftligt om, hvorvidt der er lagret personoplysninger om dig hos os, og hvilke.

1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Dataansvarlig er

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79
58636 Iserlohn

2. Hvordan kommer du i kontakt med databeskyttelsesrådgiveren?

Du kan få kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver på:

Stefan Winkel
Databeskyttelsesrådgiver (Datenschutzbeauftragter)
Westfalenstraße 77-79
58636 Iserlohn
Datenschutz@durable.de

3. Hvilke af dine personoplysninger bruger vi?

Når du sender os et tilbud, vi sender en forespørgsel eller du indgår en kontrakt med os, behandler vi dine personoplysninger. Derudover behandler vi dine personoplysninger bl.a. også for at opfylde forpligtelser ifølge lovgivningen, for at beskytte en legitim interesse, eller på grundlag af dit samtykke.
Afhængigt af retsgrundlaget er der tale om følgende kategorier af personoplysninger:

-    Fornavn, efternavn
-    Adresse
-    Kommunikationsdata (telefon, e-mailadresse)
-    Kontraktstamdata, især kontraktnummer, løbetid, opsigelsesvarsel, kontrakttype
-    Fakturadata/salgsdata
-    Kreditoplysninger
-    Betalingsdata/kontooplysninger

I forbindelse med kontraktforberedelsen bruger vi også data, som tredjepart har stillet til rådighed for os. Afhængigt af kontrakttypen er der tale om følgende kategorier af personoplysninger:

-    Oplysninger om kreditværdigheden (via kreditoplysningsbureauer)
-    Fornavn, efternavn
-    Kommunikationsdata (telefon, e-mailadresse)

4. Fra hvilke kilder stammer oplysningerne?

Vi behandler personoplysninger, som vi modtager fra vores leverandører.
og
Vi modtager personoplysninger fra følgende steder:

-    Kreditoplysningsbureauer
-    Offentligt tilgængelige kilder: Handelsregistre, debitoroversigter, tinglysningsbøger
-    Andre koncernvirksomheder
-    Sammenslutninger
-    Referencevirksomheder

5. Med hvilke formål behandler vi dine oplysninger og på hvilket retsgrundlag?

Vi behandler dine personoplysninger især under iagttagelse af den generelle forordning om databeskyttelse og af Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) [forbundsloven om databeskyttelse] samt alle andre relevante love.

5.1 På grundlag af dit samtykke (den generelle forordnings artikel 6, stk. 1, litra a))
Hvis du har givet os samtykke til indsamling, behandling eller overførsel af visse personoplysninger, udgør dette samtykke retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke i følgende tilfælde:

-    Offentliggørelse af en leverandørreference (navn og billede, kommunikationsdata, fornavn, efternavn)

5.2  Med henblik på opfyldelsen af en kontrakt (den generelle forordnings artikel 6, stk. 1, litra b))
Vi bruger dine personlige data til at gennemføre ordren/købekontrakten/leveringskontrakten/lejekontrakten/tjenesteydelseskontrakten/værkslejekontrakten.

I dette kontraktforhold behandler vi dine oplysninger især med henblik på gennemførelsen af følgende aktiviteter:

-    kontraktrelateret kontakt
-    kontraktadministration
-    løbende leverandørservicering
-    Behandling af garantikrav
-    Administration af tilgodehavender
-    Administration af kontraktophør

Yderligere oplysninger om databehandlingsformål findes i de respektive kontraktdokumenter og almindelige forretningsbetingelser.

5.3 Til opfyldelse af retlige forpligtelser (den generelle forordnings artikel 6, stk. 1, litra c)) eller i samfundets interesse (den generelle forordnings artikel 6, stk. 1, litra e))
Som virksomhed er vi underlagt forskellige juridiske forpligtelser. For at opfylde disse forpligtelser kan behandling af personoplysninger være nødvendig.

-    Kontrol- og rapporteringsforpligtelser
-    Kreditværdigheds- og identitetskontrol
-    Forebyggelse/afværgelse af strafbare handlinger

5.4 På grundlag af en legitim interesse (den generelle forordnings artikel 6, stk. 1, litra f)I visse tilfælde behandler vi dine oplysninger for at beskytte en legitim interesse for os eller tredjepart.

-    Central leverandøradministration i koncernsarmarbejdet
-    Foranstaltninger vedrørende bygnings og anlægssikkerhed
-    Videoovervågning til sikring af husordenen
-    Konsultation af og dataudveksling med kreditoplysningsbureauer med henblik på konstatering af kreditværdighed eller misligholdelsesrisiko
-    Sikring af IT-sikkerhed og IT-drift

 

 

 

6. Til hvem videregives dine oplysninger?

Med henblik på opfyldelsen af vores kontraktlige og juridiske forpligtelser vil dine personoplysninger blive videregivet til forskellige offentlige eller interne organer, samt til eksterne serviceudbydere.

Vi samarbejder med udvalgte eksterne serviceudbydere for at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser:

-    IT-udbydere (f.eks. vedligeholdelsesudbydere, hosting-udbydere)
-    Tjenesteudbydere til fil- og datadestruktion
-    Ydelser vedrørende trykning
-    Telekommunikation
-    Betalingstjenester
-    Rådgivning og konsulentvirksomhed
-    Kreditoplysningsbureauer
-    Serviceudbydere webhosting
-    Revisorer
-    Logistikudbydere
-    Tjenesteudbydere affaldsbortskaffelse

Offentlige organer:
Derudover kan vi være forpligtet til at videregive dine personoplysninger til andre modtagere, som for eksempel offentlige myndigheder for at opfylde lovbestemte oplysningskrav.
-    Skattemyndigheder
-    Toldmyndigheder
Hvis du har yderligere spørgsmål om de enkelte modtagere, bedes du kontakte os på:datenschutzdurable.de.

7. Overføres dine data til lande uden for Den Europæiske Union (såkaldte tredjelande)?

Lande uden for Den Europæiske Union (og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde "EØS") håndterer beskyttelsen af personoplysninger anderledes end lande i Den Europæiske Union. Til behandling af dine data bruger vi også tjenesteudbydere i tredjelande uden for Den Europæiske Union. Der foreligger i øjeblikket ingen afgørelse fra EU-Kommissionen om, at disse tredjelande generelt giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Vi har derfor truffet særlige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles lige så sikkert i tredjelande som i Den Europæiske Union. Med tjenesteudbydere i tredjelande aftaler vi de standardbestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, der stilles til rådighed af Kommissionen for Den Europæiske Union. Disse klausuler indeholder passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger hos tjenesteudbydere i tredjelandet.

Vores serviceudbydere i USA er også certificeret i henhold til EU-USA's Privacy Shield Agreement.    

Hvis du vil se de gældende garantier, kan du kontakte os på datenschutzdurable.de

8. Hvor længe gemmes mine oplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde vores lovbestemte og kontraktlige forpligtelser.

Hvis opbevaring af oplysningerne til opfyldelse af kontraktlige eller lovbestemte forpligtelser ikke længere er påkrævet, vil dine oplysninger blive slettet, medmindre yderligere behandling er nødvendig til følgende formål:

-    Opfyldelse af krav til forretningsmæssig og skattemæssig opbevaring. Her bør nævnes opbevaringsfrister ifølge Handelsgesetzbuch (HGB) [handelslovbogen] eller Abgabenordnung (AO) [generel skattelov].
-    Opbevaring af bevismidler i forbindelse med lovbestemte forældelsesregler. Ifølge forældelsesreglerne i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [borgerlig lovbog] kan disse frister andrage op til 30 år, den generelle forældelsesfrist er tre år.

9. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger?

Enhver registreret har ret til indsigt efter artikel 15 i den generelle forordning, ret til berigtigelse efter artikel 16 i den generelle forordning, ret til sletning efter artikel 17 i den generelle forordning, ret til begrænsning af behandlingen efter artikel 18 i den generelle forordning, ret til at gøre indsigelse, jf. artikel 21 i den generelle forordning og retten til dataportabilitet, jf. artikel 20 i den generelle forordning. Med hensyn til retten til indsigt og retten til sletning gælder begrænsningerne i artikel 34 og 35 i den generelle BDSG.

9.1 Retten til at gøre indsigelse
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine data til salgsfremmende formål.


•    Hvilken ret har du i tilfælde af databehandling på grundlag af din legitime interesse eller samfundets interesse?
Du har i medfør af artikel 21, stk. 1 i den generelle forordning til enhver tid af grunde, der vedrører din særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, der er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) i den generelle forordning (databehandling i samfundets interesse) eller artikel 6 stk. 1, litra f) i den generelle forordning (databehandling for at sikre en berettiget interesse), hvilket også gælder profilering baseret på denne bestemmelse.
I tilfælde af indsigelse fra din side vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

•    Hvilken ret har du i tilfælde af databehandling med henblik på direkte markedsføring?
Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du i medfør af artikel 21, stk. 2 i den generelle forordning til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.
I tilfælde af indsigelse fra din side mod behandling med henblik på direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål.


9.2 Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger. Vær venligst opmærksom på, at tilbagetrækningen kun har virkning for fremtiden.

9.3 Ret til indsigt
Du kan anmode om oplysninger om, hvorvidt vi har personlige oplysninger gemt om dig. Hvis du ønsker det, vil vi meddele dig, hvilke oplysninger, der er tale om, med hvilket formål oplysningerne behandles, hvem oplysningerne bliver videregivet til, hvor længe oplysningerne gemmes, og hvilke yderligere rettigheder du har med hensyn til disse oplysninger.

9.4 Yderligere rettigheder
Derudover har du ret til berigtigelse af urigtige oplysninger eller sletning af dine oplysninger. Hvis der ikke er grundlag for yderligere lagring, sletter vi dine data, og ellers begrænser vi behandlingen. Du kan også anmode om, at vi stiller personoplysninger, du har givet os, til rådighed i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format for enten dig eller en person eller virksomhed efter dit valg.

Derudover er der ret til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse (artikel 77 i den generelle forordning sammenholdt med § 19 i BDSG).

9.5 Udøvelse af dine rettigheder
For at udøve dine rettigheder kan du kontakte den dataansvarlige eller databeskyttelsesrådgiveren gennem kontaktoplysningerne eller databeskyttelsesteamet: datenschutz@durable.de / tlf. 0049 2371 662 0. Vi behandler dine anmodninger omgående og i overensstemmelse med lovens krav og informerer dig om de foranstaltninger, vi har truffet.

10 Består der en forpligtelse til at afgive dine personoplysninger?

For at oprette en forretningsforbindelse skal du give os de personoplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af kontraktforholdet, eller som vi på grund af ufravigelige lovkrav skal indhente. Hvis du ikke giver os disse oplysninger, er det ikke muligt for os at gennemføre og afvikle kontraktforholdet.

11 Ændringer af denne information

Hvis formålet med eller måden, hvorpå dine personoplysninger behandles, blive væsentligt ændret, vil vi opdatere disse oplysninger i god tid og i god tid informere dig om ændringerne.